Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernermer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer
La Cocina
Paul Vekemanslaan 88 Bus 5
2660 Hoboken
E-mailadres: info@la-cocina.be
BTW Identificatienummer: BE0861597055

Artikel 3 Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 4 Het aanbod
1. Alle artikelen worden zo volledig en nauwkeurig mogelijk omschreven. Foto’s erbij getoond geven een zo goed mogelijk idee van het artikel. Eventuele verschillen door bijvoorbeeld lichtinval zijn mogelijk. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
2. Alle prijzen zijn prijzen per stuk, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 5 De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren. Voor retournering van producten dient de consument de ondernemer schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen van de retournering en om welke producten het gaat.
3. Producten die niet kunnen worden geretourneerd, zijn producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. indien het product op een slechte wijze is opengemaakt en/of retour gestuurd.
f.  waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
g. voor losse kranten en tijdschriften;
h. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 7 Kosten in geval van herroeping 
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 Conformiteit en Garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2. De consument dient na ontvangst, uiterlijk binnen 24 uur, van de bestelling deze zorgvuldig te controleren op volledigheid, of de bestelde artikelen overeenkomen met de geleverde, en eventuele schades.
3. Eventuele onvolkomenheden dienen binnen 24 uur schriftelijk of via e-mail gemeld te worden bij ondernemer, zodat deze de kans heeft deze te herstellen.
4. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake. Elke aanspraak van de consument ter zake van geleverde zaken vervalt bovendien indien:
a. De zaken niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van de ondernemer.
b. De gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuiste behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de zaken
c. De consument de ondernemer niet terstond in de gelegenheid heeft gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen
d. De consument niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan enige op hem rustende verplichting.

Artikel 9 Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. In overleg met de consument wordt een vervangend artikel geleverd, of het betaalde bedrag voor het bestelde product wordt geretourneerd.

Artikel 10 Betaling
Alle bestellingen dienen vooraf te worden betaald.

Artikel 11  Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven per brief of e-mail worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12 Geschillen
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Artikel 13 Schadevergoeding en aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of tot vervanging van die zaak of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de ondernemer. Behoudens het bepaalde in dit artikel is ondernemer, noch zijn de medewerkers van de ondernemer, noch door ondernemer ingeschakelde derden voor hun werkzaamheden of adviezen uit welk hoofde dan ook aansprakelijk voor enige schade aan de zaken van de koper of enige gevolgschade ten gevolge van door ondernemer afgeleverde zaken. De consument dient de geleverde zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken.

Artikel 14  Aanpassing algemene voorwaarden
De ondernemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen.

Artikel 15  Privacy
De ondernemer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die de consument aan de ondernemer verstrekt altijd strikt vertrouwelijk wordt behandeld. De door de consument verstrekte gegevens worden enkel en uitsluitend gebruikt om de bestellingen af te handelen, het doen van aanbiedingen en het versturen van relevante informatie of nieuwsbrieven. De door de consument verstrekte gegevens worden nimmer aan derden beschikbaar gesteld.